Het Verbond met Noach 1


De Boog:             Gods Verbond met Noach


Een Bijbels Patroon

Toen ik in China een
Bijbelstudie schreef over het boek Genesis typeerde ik dit boek als “The Book
of Beginnings”. Door het hele boek loopt een patroon dat we zo kunnen
samenvatten:

  1.    God maakt iets nieuws, iets moois.
  2.    De mens, onder invloed en in navolging van de vijand maakt Gods mooie werk stuk.
  3.    God komt met zijn straf, zijn oordeel.
  4.    God maakt (met een deel van de mensen) een nieuw begin.

We zien dat patroon
bijvoorbeeld in de volgende verhalen:

  1.    Schepping > Zondeval > Vloek en Moederbelofte
  2.    Offeren in dankbaarheid > Offeren omdat het moet > Moord van Abel > Kaïns straf en zegen in Henoch
  3.    De Mensheid Groeit > De Lamech houding > Geweld en Seksueel Misbruik > De vernietigende Vloed en het Noach-Verbond: een nieuwe Schepping


Het Noach-verbond: korte typering

God heeft “de eerste
schepping”, die gevormd was in/door water ook weer verwoest door water.  De “tweede schepping” was zowel een nieuw
begin alsook een voortzetting van wat er al was.[1]

(Dit blijkt ook een bijbels
patroon te zijn; het nieuwe verbond is ook een voortzetting van het oude
verbond, maar toch ook duidelijk iets heel nieuws.)

God maakte een nieuw begin
met de aarde en haar bewoners. De aardbewoners, wie zijn dat?

1       In hoofdstuk 6 zien we dat God een
verbond sluit met Noach (en zijn gezin). Het zal duidelijk zijn dat dit verbond
doorwerkt in heel zijn nageslacht, en dat omvat dus de hele mensheid na de
Grote Vloed.

2       In hoofdstuk 9 staat dat God zijn verbond
sluit met alle schepselen. Alle
dieren zijn hierbij betrokken, want ook van alle diersoorten wordt slechts een
deel behouden in de ark.

3       Het gaat om de hele aarde. Het
aardoppervlak wordt geteisterd door de Grote Vloed en komt, als hernieuwd weer
tevoorschijn vanonder de verwoestende waterkolken. In Johannes 3:15 stelt Jezus
het zelf nog ruimer: God hield zoveel van de
hele kosmos
, dat Hij zijn eigen Zoon opofferde om zo de schepping als zijn
Koninkrijk te bewaren en te herstellen en om verlossing te bewerken voor iedereen
die zijn Zoon wil volgen.

Het gaat hier, volgens mij,
duidelijk niet over drie verschillende verbonden. Er is sprake van één verbond
waarbij verschillende deelnemers ook verschillende rollen, plichten of beloften
krijgen. Noach wordt een soort Adam van de nieuwe schepping, maar het duurt
niet lang voordat (de vijand) door hem weer zijn verwoestende werk begint.

In een verbondssluiting
belooft God zijn schepping te blijven onderhouden, d.w.z. Hij zal ervoor zorgen
dat de Vijand het nooit (helemaal) kan vernietigen. God blijft trouw.

De antithese, beloofd in de
zgn. Moederbelofte, blijft in stand en uiteindelijk zal God zijn schepping
(lees “zijn Koninkrijk”) weer in volle eer herstellen.[2]

Als teken van Gods trouw geeft
Hij “de boog”. Deze boog omhelst alle mensen (en de hele aarde).

De regenboog is zichtbaar als
zon en regen samenkomen. God geeft zijn zonlicht aan alle schepselen, en Hij
laat het regenen over bozen en goeden.[3]
Hierin wordt dus geaccentueerd dat God een relatie blijft houden met zijn
schepping, zijn schepselen, en dus ook met alle
mensen.

Ik typeer het Noach-verbond
als Gods verbond van Schepping en Onderhouding.

Ik denk dat God hierin laat
zien dat Hij vasthoudt aan zijn rechtmatige positie als Degene die alles (goed!)
gemaakt heeft en niet toestaat dat de Vijand dit gaat vernietigen. God blijft
zijn rechten doen gelden in zijn schepping. Hij toont zijn trouw in zijn trouwe
zorg voor alle schepselen.[4]

De rollen van scheppen en
onderhouden passen bij Gods Vader-positie.

In het Bijbels denken is de
vader de verwekker van zijn kinderen. Bij de mensenkinderen is dat verder
duidelijk in het feit dat zij geschapen zijn naar zijn beeld; ze lijken op Hem.

Wat doet de kerk, wat doen wij in de huidige tijd met het Noach-verbond?
Over het algemeen heel weinig. Gereformeerde kerken die (tot voor kort) heel
graag en veel over het verbond spraken dachten daarbij bijna exclusief over het
Abraham-Israël verbond met de insteek dat “de kerk” het nieuwe Israël is.
Daarbij leek het Noach-verbond niet te passen of ter zake te doen.


verder lezen: Het Verbond met Noach 2

terug naar: Geloofsbegrip


[1] 5Ze
gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel
is geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water en door
middel van water, 6en dat de toenmalige wereld
vergaan is toen ze door het water werd overspoeld. 7Maar
de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de
dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden
prijsgegeven aan het vuur. (2 Petrus 3)

[2] 15Toen
blies de zevende ​engel​ op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen, die
zeiden: ‘Nu begint de heerschappij van onze ​Heer​ over de wereld, en die van
zijn ​messias. – Hij zal heersen tot in eeuwigheid.’ 16De
vierentwintig oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden God17met
de woorden: ‘Wij danken u, ​Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want
in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u. (Openbaring 11)

[3] 43Jullie
hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste ​liefhebben​ en je vijand
haten.” 44En ik zeg jullie: heb je
vijanden lief en ​bid​ voor wie jullie vervolgen, 45alleen
dan zijn jullie werkelijk ​kinderen​ van je Vader in de hemel. Hij laat zijn
zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over
rechtvaardigen en onrechtvaardigen. (Mattheus 5)

[4] 27En allen zien ernaar uit dat u voedsel geeft, op de juiste tijd. 28Geeft u het, dan doen zij zich te goed, opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd. 29Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst, ontneem hun de adem en het is met hen gedaan, dan keren zij terug tot het stof dat zij waren. 30Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft u de aarde een nieuw gelaat. (Psalm 105)