HEER, laat uw Geest mij vervullen

‘Het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht’ (1 Cor.4:20).
Als we niet gedesillusioneerd zijn over hoe vaak we de kans op een goed gesprek hebben laten voorbijgaan, ontevreden over het aantal vruchten van de Geest dat we in het dagelijkse leven dragen en teleurgesteld over de onmacht van wat we zelf proberen, zullen we nooit ontvankelijk genoeg zijn om God echt dringend te kunnen bidden om ons met zijn Geest te vervullen.
Als we niet ontevreden zijn over hoeveel we op eigen kracht kunnen, zullen we nooit wanhopig genoeg zijn om God om zijn kracht te vragen.

Wat is vervuld worden met de heilige Geest?
Maar als we God daarom vragen, wat vragen we hem dan?
Om een bekend bijbeluitlegger te citeren: we vragen God om ‘een gebeurtenis die volgt op bekering waarin een gelovige een energiek vervuld worden met de Geest ervaart met verschillende zaken tot gevolg: grotere liefde voor God, grotere overwinning op zonde, grotere kracht tot dienst in Gods koninkrijk en soms het ontvangen van nieuwe geestelijke gaven’.
Het spreekt vanzelf dat iedere christen als hij zich bekeert de heilige Geest ontvangt.
Opnieuw geboren worden is het grootste wonder dat een mens kan ervaren en gebeurt alleen maar door de onmetelijke kracht van de heilige Geest (Joh.3:3–8; 1 Cor.12:13).
Maar de reden waarom we spreken over met de heilige Geest vervuld worden als een ‘gebeurtenis die volgt op de bekering’ is omdat de Bijbel er konsekwent zo over spteekt.
Paulus spoorde opnieuw geboren christenen aan toen hij schreef: ‘laat je vervullen met de Geest’ (Ef.5:18).
En bijna alle beschrijvingen door Lukas voorbeelden van vervuld worden met de Geest betreft mensen die al opnieuw geboren waren (Hand.2:4; 4:8; 4:31; 9:17; 13:9; 13:52).
En we gebruiken het woord ‘gebeurtenissen’ (meervoud) omdat, net als mensen in het boek Handelingen meerdere keren met de Geest vervuld werden, wij dat precies zo moeten.
Volgens het Nieuwe Testament moeten we steeds weer vervuld worden met de heilige Geest met het oog op twee primaire doelen: krachtiger aanbidden en getuigen.

Bedwelmd met God
Toen Paulus de christenen in Efeze schreef om ‘zich met de Geest te laten vervullen’, had hij het over door de Geest van kracht voorziene aanbidding: ‘Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus’ (Ef.5:18–20).
Wees voorzichtig als je deze verzen leest.
Laat je bekendheid met- of je op ervaring gestoelde vooronderstellingen over aanbiddingsstijlen of andere zaken er niet de oorzaak van zijn dat de por die de heilige Geest hier bedoelt niet aankomt.
Paulus schrijft hier: ‘‘Bedrink u niet, maar laat de Geest u vervullen’.
Zijn woorden confronteren ieder van ons met de indringende vraag: ‘ben jij bedwelmd met God’?
Stroomt ons hart zo over van de liefde van God dat het, of het nu blij is of bezorgd, niets anders wil doen dan zingen voor God en voor en met elkaar?
En dat, hoe onze omstandigheden ook zijn, wij overstromen van dankbaarheid naar God?
Als dat niet het geval is moeten we vervuld worden met de heilige Geest omdat onze blijde aanbidding van God niet in overeenstemming is met de genade die ons geschonken is.
Dat betekent dat we God niet vereren zoals wij dat zouden moeten doen en dat we niet de vrede in God ervaren zoals het zou horen.


Van kracht voorzien door God
Als Lukas de ervaring van vervuld worden met de Geest onder christenen beschrijft, is zijn doel dat mensen door de Geest krachtig gaan getuigen: ‘Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar.’Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God’ (Hand.4:29–31)
De eersten christenen waren bang voor de dreigementen van de kerkelijke autoriteiten, dezelfde die Jezus gekruisigd hadden.
Maar hun reactie was God vragen om vrijmoedigheid om het evangelie te verkondigen en bovennatuurlijke kracht om aan mensen het goede nieuws te brengen.
En God verhoorde hun gebeden.
Laat jezelf niet meteen verwarren door alle hedendaagse tegengestelde geluiden of de wonderbaarlijke gaven van de Geest in het Nieuwe Testament nu blijvend zijn of zijn opgehouden.
Die vragen zijn best belangrijk.
Maar er zijn meer en belangrijkere vragen voor ons: ‘reageer jij op je angst voor lichamelijke bedreiging, afkeuring, of haat met een intens bidden tot God of Hij jou kracht wil schenken om dat te overwinnen?’
‘Doen we een beroep op Gods beloften tot Hij ons antwoordt?’
Als we dat niet doen hebben we het nodig om met de heiige Geest vervuld te worden omdat we het goedvinden dat angst en ongeloof ons getuigenis over de realiteit van het evangelie van Jezus Christus verzwakken of ontkrachten.
En omdat wij ons stilhouden horen mensen die het evangelie nodig hebben, die niet.

Wat het ook maar kost, HEER!
Ik heb prachtig mooi nieuws voor je: ‘onze Vader in de hemel doet niets liever dan zijn heilige Geest geven aan wie hem erom vragen (Luk.11:13)!
‘Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan’ (Luk.11:10).
Voel jij je droogstaan?
Ben je bezorgd?
Ben je moe van al dat gepraat over overwinningstheologie, terwijl jij daar niets van ervaart?
Voelt jouw aanbidding leeg en hol van binnen?
Mis jij dankbaarheid naar God toe?
Verlang jij naar meer vruchten van de Geest, zowel voor jou persoonlijk van binnen (Gal.5:28-29) als van een op naar buiten gerichte dienst aan God?
Dan ben je een goede kandidaat om vervuld te worden met de heilige Geest.
Jouw droogte en moedeloosheid kunnen in feite uitnodigingen van God zijn om je tot hem te wenden.
De moedeloosheid dat het leven met weinig ervaring en geestelijke kracht met zich meebrengt kunnen in zichzelf een geschenk van de heilige Geest zijn, omdat als we maar genoeg teleurgesteld raken over onze matte praatjes, onze futloze aanbidding en onze zwakke persoonlijkheid we pas goed ingesteld zijn om te bidden: wat het ook maar kost HEER, vervul mij met de heilige Geest en iedere gaven die U mij wens toe te delen.